Przejdź do treści

regulamin

REGULAMIN KRAKOWSKIEGO KLUBU KARATE TRADYCYJNEGO

§1

 1. Krakowski Klub Karate Tradycyjnego (zwany dalej jako KKKT lub STOWARZYSZENIE) działa na postawie obowiązujących ustaw, statutu stowarzyszenia oraz niniejszego regulaminu.

§2
Członkostwo w KKKT

 1. Członkostwo w Krakowskim Klubie Karate Tradycyjnego jest dobrowolne i uzależnione jest od posiadania statusu członka stowarzyszenia, które wiąże się z koniecznością regulowania składek członkowskich – godnie z Regulaminem Stowarzyszenia.
 2. Członkiem KKKT może zostać każda osoba, która wypełni i przedłoży Stowarzyszeniu deklarację członkowską wraz z załącznikami oraz zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia.
 3. Szczegółowy tryb uzyskania statusu członka stowarzyszenia uregulowany został w statucie Stowarzyszenia.
 4. Wysokość składki członkowskiej w KKKT ustalana jest uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia. Składkę należy regulować z góry do 10 dnia każdego miesiąca, za bieżący miesiąc przez swój profil w programie sportsmanago. Brak wpłaty w terminie skutkuje dodatkową opłatą wysokości 20 zł.
 5. Nieopłacenie składki członkowskiej za 2 miesiące powoduje skreślenie z listy członków Stowarzyszenia oraz automatycznie z listy członków KKKT.
 6. W przypadku absencji w treningach wynoszącej 3 tygodnie lub dłużej (choroba, wyjazd, wakacje lub inne przypadki losowe) obowiązuje ulgowa opłata członkowska/serwisowa w wysokości 20 zł . (Po wcześniejszym złożeniu prośby pisemnej na maila biuro@karatekrakow.pl)

§3
Harmonogram zajęć

 1. Zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywają się zgodnie z przyjętym przez Stowarzyszenie harmonogramem.
 2. Harmonogram przyjmowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia przy współpracy z trenerami, instruktorami i uczestnikami zajęć.
 3. Przyjęty harmonogram publikowany jest na stronie internetowej KKKT pod adresem karatekrakow.pl.
 4. Harmonogram zajęć opublikowany na stronie karatekrakow.pl jest wiążący.
 5. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do regularnego i indywidualnego weryfikowania czasu zajęć wg aktualnego harmonogramu.

§4
Członkostwo w zajęciach

 1. W zajęciach mogą brać udział jedynie członkowie Stowarzyszenia, którzy spełniają także pozostałe zasady uczestnictwa w zajęciach przewidziane w statucie Stowarzyszenia oraz nin. Regulaminie.
 2. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Stowarzyszenia oraz uprawniającym do korzystania z zajęć rekreacyjno-sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie jest Deklaracja Członkowska.
 3. Osoby niebędące członkiem Stowarzyszenia, nieposiadające wymaganej dokumentacji lub aktualnie opłaconych składek członkowskich nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Zgoda na udział w zajęciach, pomimo niespełnienia warunków formalnych, może być udzielona
  w drodze wyjątku przez trenera bądź instruktora.
 4. Udział w obozach sportowych i/lub innych wydarzeniach (np. wyjazdach) organizowanych przez Stowarzyszenie może być uzależniony
  od spełnienia dodatkowych wymogów, w szczególności od uiszczenia dodatkowych opłat z tytułu uczestnictwa w danym wydarzeniu
  lub/i wymogu wykupienia dodatkowej polisy ubezpieczeniowej.
 5. Uczestnictwo w zajęciach wymaga zachowania punktualności, zdyscyplinowania oraz aktywnego udziału w zajęciach.
 6. W czasie zajęć zabronione jest noszenie wszelkiego rodzaju biżuterii, zegarków itp. – dopuszcza się jedynie noszenie okularów leczniczych.
 7. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, środków dopingujących lub innych substancji psychoaktywnych nie zostaną dopuszczone do zajęć.
 8. Zachowanie uczestnika zajęć musi być nienaganne, a członkowie Stowarzyszenia muszą godnie reprezentować Stowarzyszenie zarówno przed, jak i po wyjściu z treningu.
 9. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są zapewnić dziecku lub osobie pozbawionej pełnej zdolności do czynności prawnych bezpieczny transport na salę treningową i zapewnić im po zakończonych zajęciach bezpieczny powrót.

§5
Odpowiedzialność

 1. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty m.in. telefony komórkowe, pieniądze, biżuterię czy zegarki pozostawione w szatniach czy sali treningowej.
 2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, choroby czy inne pogorszenie stanu zdrowia uczestnika zajęć, które będą wynikiem niestosowania się przez niego do poleceń trenera lub instruktora oraz do podejmowanych w trakcie zajęć środków bezpieczeństwa, a także gdy uczestnik zajęć nie będzie wykonywać ćwiczeń zgodnie z zaleceniami instruktora lub trenera, bądź gdy uczestnik zajęć będzie ćwiczył pomimo kontuzji, choroby czy innej niedyspozycji, o której nie poinformował uprzednio instruktora lub trenera.
 3. O wszystkich niedyspozycjach, złym stanie zdrowia, kontuzjach, czy innych stanach, które mogą wpłynąć na możliwości wykonywania określonych ćwiczeń, uczestnik zajęć musi powiadomić instruktora lub trenera prowadzącego zajęcia przed treningiem lub w momencie powstania/odniesienia i/lub odczucia kontuzji.
 4. Z chwilą podjęcia decyzji przez uczestnika zajęć, że weźmie on w nich udział, uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Zajęć i/lub instrukcji trenera bądź instruktora prowadzącego zajęcia, w sposób umyślny lub nieumyślny. Uczestnik zajęć zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec Stowarzyszenia
  w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem wynikłym z winy uczestnika. Przez winę należy rozumieć w szczególności niestosowanie się przez uczestnika zajęć do poleceń i instrukcji wydawanych przez instruktora lub trenera, lub niepoinformowanie o stanie zdrowia uniemożliwiającym wykonanie określonych ćwiczeń.
 5. Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia dostępnego na Sali ćwiczeń ponoszą pełną odpowiedzialność za odpowiednie użytkowanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce, z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego, należy niezwłocznie poinformować o tym trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia.
 6. W przypadku umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem sprzętu lub wyposażenia wykorzystywanego w trakcie zajęć, uczestnik zajęć, który spowodował szkodę zobowiązany jest do niezwłocznego jej naprawienia. Naprawienie szkody nastąpi poprzez zapłatę odszkodowania w kwocie wskazanej przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie wycenia szkodę
  i przedstawia wezwanie do zapłaty z nie krótszym niż 14-dniowym terminem zapłaty od doręczenie wezwania do zapłaty.
 7. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są posiadać indywidualne ubezpieczenie NNW. W przypadku braku takiego ubezpieczenia Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu powstałe podczas treningów.

§6
Zajęcia online

 1. Równoważne treningom prowadzonym w formie tradycyjnej na sali treningowej są zajęcia realizowane w trybie zdalnym (online).
 2. Organizacja zajęć w trybie zdalnym (online) notyfikowana jest uczestnikom zajęć przez trenera bądź instruktora za pośrednictwem udostępnionych przez uczestników zajęć środków komunikacji na odległość (poczta elektroniczna i/lub SMS).
 3. Informacja o organizacji zajęć w trybie zdalnym (online) ogłaszana jest także na stronie internetowej KKKT.
 4. Instrukcja uzyskania dostępu do zajęć organizowanych w trybie zdalnym (online) zamieszczona jest każdorazowo na stronie internetowej KKKT, a także może być dostarczana do uczestników zajęć za pośrednictwem udostępnionego do kontaktu adresu poczty elektronicznej.
 5. Zajęcia w trybie zdalnym (online) mogą być przeprowadzane, gdy decyzję taką podejmie Zarząd Stowarzyszenia. W szczególności decyzja taka, w formie zarządzenia, podejmowana jest w przypadku wystąpienia szczególnej sytuacji, która uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie zajęć w sposób tradycyjny (np. niedostępność obiektu sportowego, stan klęski żywiołowej w tym szczególnie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii).
 6. Stowarzyszenie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za urazy, kontuzje czy inne zdarzenia wpływające na stan zdrowia uczestnika zajęć online.
 7. Zajęcia online stanowią jedynie poradnik dla uczestnika zajęć i nie pozwalają na sprawowanie indywidualnego nadzoru instruktora czy trenera prowadzącego zajęcia nad uczestnikami zajęć. Zajęcia online nie pozwalają także na dbanie o jakość i poprawność wykonywanych przez uczestnika ćwiczeń. Ćwiczenia w trybie zdalnym wykonywane są przez uczestników na własną odpowiedzialność.

§7
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych członków stowarzyszenia (bądź danych osobowych dziecka) przetwarzanych w ramach działalności Stowarzyszenia jest Krakowski Klub Karate Tradycyjnego z siedzibą w Krakowie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. rozpatrywania deklaracji w związku z potrzebą weryfikacji kryteriów nabycia członkostwa – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia – art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  2. nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu, wykonywania praw i obowiązków członka Stowarzyszenia, rozliczania wpłaconych składek członkowskich – podstawą prawną jest obowiązek prawny Stowarzyszenia – art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z wymogami wskazanymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
  3. informowania o organizowanych przez Stowarzyszenie zajęciach, wydarzeniach oraz imprezach – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane:
  1. organizacjom sportowym, w tym klubom, związkom okręgowym i krajowym, organizatorom zawodów sportowych,
  2. podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,
  3. firmom współpracującym przy organizacji wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych (wycieczki, obozy sportowe itp.),
  4. organom administracji państwowej i samorządowej,
  5. podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  6. firmom (biura rachunkowe) zajmującym się prowadzeniem rachunkowości i księgowości,
  7. innym podmiotom przewidzianym przez przepisy prawa.
 4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawa wynikające z art.16 – 21 RODO, w tym:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przez prawo przewidzianych;
  3. prawo do przenoszenia danych osobowych;

a ponadto:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– nie wszystkie żądania członków Stowarzyszenia będziemy jednak mogli w każdej sytuacji zrealizować. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często sposobu ich gromadzenia.

 1. Członek Stowarzyszenia posiada prawo do:
  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach przez prawo przewidzianych.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów działalności Stowarzyszenia.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z powodu nieobecności instruktora lub trenera. W wyjątkowych sytuacjach, instruktor lub trener ma prawo zapewnić prowadzenie treningu przez wyznaczonego zastępcę.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu następują poprzez przyjęcie zmian dokumentu w formie uchwały Zarządu. W przypadku zmiany regulaminu, zostanie on każdorazowo doręczony w dniu przyjęcia uchwały uczestnikom zajęć lub ich opiekunom prawnym, na adres poczty elektronicznej podany w deklaracji członkowskiej.
 3. Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem reguluje Regulamin Stowarzyszenia oraz pozostałe akty wewnętrzne przyjęte przez Stowarzyszenie.

§9
Informacja – COVID

 1. Stowarzyszenie informuje, że wszystkie miejsca prowadzenia zajęć zostały dostosowane do obowiązujących przepisów i zaleceń związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem covid-19.
 2. Każdy uczestnik zajęć samodzielnie podejmuje decyzję o udziale w zajęciach będąc świadomym istniejącego zagrożenia.
 3. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do stosowania powszechnie obowiązujących zaleceń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem covid-19.

§10
Reklamacje i zwroty składki członkowskiej

NIP 6772375938

 1. Zwrot opłaty za zakupienie składki członkowskiej jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu. Zwrot opłaty będzie możliwy wyłącznie kiedy Klient nie wykorzystał składki członkowskiej, tj. nie skorzystał z usługi. Jeśli Klient zaczął korzystać ze składki członkowskiej(skorzystał z min. 1 zajęć) zwrot opłaty nie przysługuje.
 2. W przypadku zwrotu Klient zobowiązany jest skontaktować się pracownikami Klubu mailowo – biuro@karatekrakow.pl
 3. Zwrot opłaty za składkę członkowską możliwy będzie w formie przelewu lub gotówki po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem
 4. Składki członkowskiej nie mogą być wymienione na inne usługi
 5. Klient może składać reklamacje dotyczące Klubu i jego funkcjonowania za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na biuro@karatekrakow.pl
 6. Składając reklamację Klient zobowiązany jest:
  1. podać imię i nazwisko oraz PESEL (w przypadku jego braku – adres zamieszkania);
  2. wskazać Klub, którego dotyczy reklamacja;
  3. dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące Klubu lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;
 7. Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia.
 8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klub poinformuje Klienta wiadomością elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta